معاونت اداری و مالی

دکتر ابراهیم امیری تکلدانی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری آبیاری و آبادانی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: amiri@ut.ac.ir
صفحه شخصی: profile.ut.ac.ir/~amiri