معاونت اداری و مالی

مهندس مجتبی میراب زاده اردکانی
معاون مالی و پشتیبانی
کارشناسی ارشد زراعت
مرتبه علمی: مربی
تلفن: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: mirab@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~mirab