معاونت اداری و مالی

دکتر رضا طلایی حسنلویی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری حشره شناسی کشاورزی - کنترل بیولوژیک
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: rtalaei@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~rtalaei