معاونت اداری و مالی

دکتر رضا طلایی حسنلویی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: rtalaei@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/rtalaei.aspx