قطب های علمی

 • ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی
 • مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی
 • بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان
 • مدیریت کاربردی گونه های چوبی تند رشد
 • کنترل بیولوژیکی آفات و بیماریهای گیاهی
 • بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی
 • کاربرد فناوری های نوین برای تولید غذاها و نوشیدنی های فراسودمند
 • بهینه سازی مصرف انرژی درمکانیزاسیون کشاورزی
 • فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی میوه های معتدله
 • تولیدات گلخانه ای
 • تحقیقات حبوبات