قطب های علمی

  • تدوین برنامه جامع بهره وری و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
  • مدیریت عوامل کاهش دهنده عملکرد پایدار حبوبات تحت شرایط کم آبی
  • مدیریت علف های هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر اقلیم
  • ایجاد نژاد گوسفند چند قلو زاد و بی دنبه
  • درختان میوه‌های معتدله
  • گیاهان دارویی