مدیریت پشتیبانی و امورفنی

این واحد که در تشکیلات دانشکده کشاورزی سابق تحت عنوان "امور عمومی" فعالیت می‌کرد همزمان با شکل‌گیری ساختار جدید پردیس در سال ۱۳۸۳و افزایش وظایف و اختیارات آن در حال حاضر تحت عنوان " مدیریت پشتیبانی و امور فنی " فعالیت دارد و دارای بخش های مختلف می‌باشد که وظایف و اختیارات آنان به تفکیک به شرح زیراست.

الف – دفتر فنی

وظایف دفتر فنی پیگیری احداث ساختمان‌های جدید و رفع نواقص عملکردی و مشکلات ساختمانی و تاسیساتی واحدهای مختلف پردیس از جمله: تعمیرات اساسی در دانشکده‌های، گروه‌های آموزشی، مراکز تحقیقاتی، خوابگاه‌های دانشجویی، ساختمان‌های مختلف اداری و مراکز تحقیقاتی وابسته درطالقان خیرودکنار، کوهین، سمنان، کرمان، و..... شامل:

۱- تکمیل، تجهیز و توسعه پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی پردیس

۲- بررسی کارشناسی و امکان‌سنجی فضاهای کالبدی پردیس

۳- نظارت عالیه بر عملکرد مهندسان مشاور و پیمانکاران و ارزشیابی و بازرسی عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی پردیس و ارائه راه حل های لازم جهت پیشبرد و تسریع امور

۴- نگهداری و ضبط نقشه‌ها و مدارک فنی

۵- رسیدگی به صورت وضعیت‌های پیمانکاران و تنظیم اسناد مالی پیمانکاران و شرکت‌های مختلف و آزاد نمودن سپرده‌ها و ضمانتنامه ها

۶- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و اخذ استعلام بهاء از پیمانکاران تاسیساتی و امور خدماتی و انجام امور مربوط به برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران ذیصلاح و انعقاد قرار داد با آنان

۷- رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و مهندسین مشاور از قبیل صورت وضعیت‌ها، حق الزحمه ها و غیره

۸- تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی مربوط به شناسنامه متراژ فضاها و اطلاعات مورد نیاز اولیه

۹- نظارت بر تأسیسات مکانیکی والکتریکی پردیس

۱۰- انجام امور مربوط به کارشناسی سیستم آبرسانی و آبیاری

۱۱- رسیدگی به وضعیت امور تأسیسات و زیربنایی پردیس شامل: آب، برق و گازو......

۱۲- اجرای مصوبات کمیته فنی پردیس

ب-بخش امور خدماتی

۱- هدایت امور خدماتی، پشتیبانی پردیس

۲- پیگیری مربوط به اخذ انشعابات آب، برق، گاز، اینترنت و مخابرات پروژه‌های پردیس

۳- نظارت عالیه بر کارکنان بخش خدمات نظافت پردیس

۴- رسیدگی به وضعیت فضای سبز پردیس از نظر حفاظت، نگهداری، توسعه وبازسازی آن.

۵- نظارت بر عملکرد پیمانکاران فضای سبز پردیس

۶- اجرای مصوبات کمیته فضای سبز و زیبا سازی پردیس

ج- کارپردازی

۱- تحصیل نمودن کالا و ارائه آن به مقام مافوق از نظر تطبیق با مشخصات مورد تقاضا

۲- دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه گردان لازم به منظورخریداجناس

۳- تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده طبق فاکتور

۴- تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار

۵- واریز حساب تنخواه گردان با ذی‌حسابی و درخواست تنخواه گردان مجدد

۶- تهیه گزارشات مستمر، ماهیانه و سالیانه لازم جهت برنامه‌ریزی و ارائه به مقام مافوق

د- امور حمل و نقل

۱- پیگیری مربوط به امور نقلیه پردیس از: خرید، فروش، اسقاط و غیره

۲- نظارت بر امور تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، ارائه خدمات سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای مربوط

۳- برنامه‌ریزی تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها و نظارت بر نحوه و میزان مصرف آنها

۴- جمع آوری آمار و اطلاعات خودروهای مازاد و اسقاط در واحدها و ادارات پردیس و دریافت مجوزهای لازم برای فروش و یا واگذاری آنها

۵- ثبت و نگهداری سوابق (اسناد خودرو) و تهیه آمار و مشخصات وسایط نقلیه

۶- نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل و پیگیری تعمیرات احتمالی

۷- نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران حمل و نقل سبک و سنگین پردیس

ه- واحد ایمنی و بهداشت کار

۱- فراهم کردن محیط امن جهت دانشجویان، اساتید و کارکنان پردیس

۲- نظارت بر عملکرد پیمانکار اطفا حریق و شارژ سالیانه کپسول‌های آتش نشانی

۳- برگزاری مانور آموزش اطفاءحریق

۴- پیگیری و انجام امور مربوط به استقرار سیستم ایمنی در پردیس بر اساس استاندارد OHSAS18001

5- پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت پرتوی

۶- بررسی نواقص ایمنی در سطوح مختلف پردیس از جمله آزمایشگاه‌ها، تأسیسات عمومی مراکز تحقیقاتی