امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

تاریخچه تشکیل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

با شروع جنگ تحمیلی و نیاز به حضور نیروهای متعهد و متخصص در جبهه‌ها ضرورت وجود مجموعه‌ای جهت سامان دهی فعالیت‌های مربوط به دفاع مقدس احساس شد. لذا معاونت امور جنگ و در کنار آن نیز ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه تهران شکل گرفت که اعضای آن عبارت بودند از:

  • معاونت امور جنگ دانشگاه
  • انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی
  • معاونت امور جنگ دانشگاه تا سال ۱۳۶۷ و پایان جنگ تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد، از جمله وظایف این مجموعه رسیدگی به امور مربوط به رزمندگان، ایثارگران و شهدای دانشجو بود.

بعد از پایان جنگ معاونت امورجنگ به معاونت امور دفاعی تغییر نام یافت و ستادی نیز تحت عنوان ستاد شاهد که مستقل از معاونت دفاعی بود و رئیس دانشگاه ریاست آن را بر عهده داشت تشکیل گردید.

  • معاونت امور دفاعی و ستاد شاهد دانشگاه تا سال ۱۳۷۲ به فعالیت خود ادامه دادند. ستاد شاهد دانشگاه دفتری را تحت عنوان دفتر " امور شاهد و ایثارگر دانشگاه " به عنوان بازوی اجرایی زیر مجموعه خود داشت که مسئول آن از سوی ریاست دانشگاه انتخاب می‌شد.

در سال ۱۳۷۲ بعد از حذف معاونت دفاعی و تصویب شورای انقلاب فرهنگی، دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر نام داد.

اولین مدیر کل منصوب اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آقای دکتر قاسم عموعابدینی بود که سازماندهی دفاتر در دانشکده‌های دانشگاه مرهون تلاش‌های صورت گرفته در زمان تصدی ایشان بوده است. در ابتدا دو" دفترامور دانشجویان شاهد و ایثارگر" مجزا، یکی در دانشکده منابع طبیعی و دیگری در دانشکده کشاورزی مشغول فعالیت و خدمات رسانی به دانشجویان رزمنده و ایثارگر بودند. اولین مدیر دفتر در دانشکده کشاورزی آقای دکتر سید محمد باقر حسینی و در دانشکده منابع طبیعی آقای دکتر علی سلاجقه بودند. در سال ۱۳۸۴ با توجه به سیاست دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جایگزین دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی شده و دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد تشکیل گردید. در سال ۱۳۹۰ با توجه به ادغام دفتر سرپرستی امور کارکنان و اعضای هیأت علمی شاهد و ایثارگر با اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، نام دفتر امور دانشجویان به " امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر" تغییر یافت. از زمان آغاز فعالیت دفاتر اساتید مشاور تحصیلی در جهت مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر با این امور همکاری داشته‌اند.

‌‌‌‌‌‌