رئیس مرکز

دکتر علی حاجی احمد
رئیس مرکز خدمات فناوری دیجیتال
دکتری مکانیک ماشین‌های کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۳۲۲۲۰۸۶۳-۰۲۶
پست الکترونیکی: hajiahmad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~hajiahmad