ساختار دانشکدگان

دکتر سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی
ریاست
دکتری بیوتکنولوژی و مهندسی صنایع غذایی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶
پست الکترونیکی: mousavi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/mousavi.aspx

دکتر رضا طلایی حسنلویی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری حشره شناسی کشاورزی - کنترل بیولوژیک
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: rtalaei@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~rtalaei

دکتر جانگیر فقهی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۰۶۸۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۰۶۸۶-۰۲۶
پست الکترونیکی : jfeghhi@ut.ac.ir
صفحه شخصی : https://profile.ut.ac.ir/~jfeghhi

دکتر کامبیز پورطهماسی
معاون پژوهش و فناوری
دکتری چوب شناسی و صنایع چوب
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۴۱۶۰۸-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۴۱۶۰۸-۰۲۶
پست الکترونیکی: pourtahmasi@ut.ac.ir
صفحه شخصی:
https://profile.ut.ac.ir/~pourtahmasi

دکتر جاماسب نوزری
معاونت دانشجویی و فرهنگی
دکتری گیاهپزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۲۰۶۹-۰۲۶ فکس: ۳۲۸۱۳۵۰۱-۰۲۶
پست الکترونیکی : nozari@ut.ac.ir
صفحه شخصی : https://profile.ut.ac.ir/~nozari

 

دکتر حسین موسی زاده
رئیس اداره حوزه ریاست و روابط عمومی
دکتری مکاترونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۸۰۸۱۳۸-۰۲۶ فکس: ۳۲۸۰۸۱۳۸-۰۲۶
پست الکترونیکی: hmousazade@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~hmousazade