ساختار دانشکدگان

دکتر سیدحسین گلدانساز
ریاست
دکتری حشره شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶
پست الکترونیکی: goldansz@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/goldansaz.aspx

مهندس مجتبی میراب زاده اردکانی
معاون مالی و پشتیبانی
کارشناسی ارشد زراعت
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: mirab@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~mirab

دکتر مجتبی دلشاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها - تولید گلخانه‌ای - سیستم هایدروپونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۰۶۸۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۰۶۸۶-۰۲۶
پست الکترونیکی: delshad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/delshad.aspx

دکتر کامبیز پورطهماسی
معاون پژوهش و فناوری
دکتری چوب شناسی و صنایع چوب
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۴۱۶۰۸-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۴۱۶۰۸-۰۲۶
پست الکترونیکی: pourtahmasi@ut.ac.ir
صفحه شخصی:
https://profile.ut.ac.ir/~pourtahmasi

دکتر مصطفی اویسی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری علف‌های هرز
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۲۰۶۹-۰۲۶ فکس: ۳۲۸۱۳۵۰۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: moveisi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/oveisi.aspx