دستاوردها

ثبت چهار گونه ماهی جدید

ثبت چهار گونه ماهی جدید

پژوهشگران این پروژه تاکنون موفق به توصیف و ثبت جهانی چهار گونه ماهی جدید شامل "رفتگر ماهی چیچکی، رفتگرماهی السا، لوچ احمدی و ماهی نازک اسماعیلی" از آب‌های داخلی ایران و ترکیه شده‌اند ...

بیشتر