ریاست دانشکدگان

ریاست دانشکدگان

دکتر سید حسین گلدانساز
ریاست
دکتری حشره شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶
پست الکترونیکی: goldansz@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/goldansaz.aspx


فعالیت‌های اجرایی:

 • عضو جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۷/۰۷/۰۱، ۱۳۷۰/۰۷/۰۱، ایران، تهران
 • سرپرست امور دانشجویی دانشکده کشاورزی، ۱۳۷۰/۰۱/۰۱، ۱۳۷۳/۰۱/۰۱، ایران، کرج
 • عضو کمیته مدیریت تلفیقی آفات انار، ۱۳۸۳/۰۸/۲۲، ۱۳۸۸/۰۷/۱۵، ایران، تهران
 • مدیرکل دانشجویی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳/۱۲/۱۸، ۱۳۸۸/۰۲/۰۷، ایران، تهران
 • دبیر هفدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ۱۳۸۴/۱۲/۲۰، ۱۳۸۵/۰۶/۳۰، ایران، کرج
 • نماینده سازمان تحقیقات کشاورزی در کمیته منتخب مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۳۸۶/۰۵/۳۰، ۱۳۸۹/۰۹/۱۱، ایران، تهران
 • معاون دانشجویی فرهنگی پردیس کرج، ۱۳۸۸/۰۲/۰۸، ۱۳۹۱/۰۳/۱۷، ایران، کرج
 • عضو کمیته علمی فنی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۳۸۹/۰۲/۲۰، ۱۳۹۵/۰۷/۱۶، ایران، تهران
 • عضو کمیته کنترل بیولوژیک سازمان حفظ نباتات کشور، ۱۳۸۹/۰۵/۰۲، ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، ایران، تهران
 • دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت انار کشور، ۱۳۸۹/۰۷/۲۰، ۱۳۹۳/۰۷/۲۰، ایران، تهران
 • مدیرگروه گیاه پزشکی، ۱۳۹۱/۰۳/۲۰، ۱۳۹۳/۰۴/۰۲، ایران، کرج
 • معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۲/۱۲، ۱۳۹۵/۰۵/۱۷، ایران، تهران
 • رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۷/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ تا کنون