شورای راهبردی

اهداف

  • تعیین چشم انداز و تدوین برنامه‌های کلان و راهبردی پردیس
  • پایش دائمی اجرای برنامه‌های پردیس در چارچوب اهداف کلان
  • تدوین اسناد توسعه پردیس
  • پایش برنامه‌های توسعه فیزیکی پردیس
  • تدوین تعامل پردیس با محیط بیرون (استان البرز و شهر کرج و نهادهای دولتی)