اخبار

آیین ورودی نودانشجویان ۱۴۰۰ دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

آیین ورودی نودانشجویان ۱۴۰۰ دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

آیین ورودی نودانشجویان ۱۴۰۰ دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، روز سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ با به صدا در آمدن نمادین زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط ریاست دانشکدگان برگزار شد . ...

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با هدف اعتلای فرهنگ وقف، آگاه ساختن خیرین از فعالیت های علمی پردیس، اعلام نیازمندی‌های مختلف جوانان دانشجو، به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای علمی - فناوری بخش کشاورزی ...