آرشیو اخبار

عضویت هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه تخصصی فدراسیون بین‌المللی معماران منظر (IFLA)

عضویت هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه تخصصی فدراسیون بین‌المللی معماران منظر (IFLA)

دکتر مهدی خان‌سفید، هیأت علمی رشته مهندسی فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کارگروه تخصصی مسابقات دانشجویی کمیته آموزش و امور دانشگاهی فدراسیون بین‌المللی معماران منظر (IFLA)، انتخاب شد. ...