اخبار

پیاده سازی الگوی جامع کسب و کار اجتماعی برای نخستین بار در کشور توسط دانشیار پردیس

پیاده سازی الگوی جامع کسب و کار اجتماعی برای نخستین بار در کشور توسط دانشیار پردیس

دکتر مهدی قربانی، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، از اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی با محوریت مدل جامع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران با همکاری دانشگاه تهران، شرکت صنایع معدنی ...